หลักสูตร Young Leadership Program (YLP) @Trinity College, University of Melbourne, Australia

เตรียมตัว สู่ การเป็นผู้นำในยุค Digital  กับ หลักสูตร

Young Leadership Program (YLP)

@Trinity College, University of Melbourne, Australia มหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของออสเตรเลีย

 

เป็นหลักสูตรสำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 14-17 ปี ที่เตรียมตัวเยาวชน และ ฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ

หลักสูตรนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2001

 • สร้างความมั่นใจ     Build your Confidence
 • ฝึกรับมือกับความท้าทาย Meet a Challenge
 • การตั้งเป้าหมายและไปให้ถึง Goal Setting
 • การพูดในที่สาธารณะ Public Speaking
 • ฝึกคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ Critical Thinking
 • สร้างสัมพันธ์กับคนนานาชาติกับนักเรียนกว่า 120 จาก 30 กว่าประเทศ International Interaction
 • เตรียมตัวสู่โลกอาชีพในสาขาต่าง ๆ วิศวกรรม กฎหมาย ธุรกิจ จิตวิทยา แพทย์ ศิลปะ

ระยะเวลา

1 สัปดาห์ 7-14 กรกฏาคม, 1-8 ธันวาคม  2019

2 สัปดาห์ 14-22 กรกฏาคม, 8-15 ธันวาคม  2019

ค่าเรียน

ค่าเรียน 1 สัปดาห์ AUD $ 1990

ค่าเรียน 2 สัปดาห์ AUD$ 3890

รวมหลักสูตร อาหาร ที่พัก ทัศนศึกษา  กิจกรรม มีพี่เลี้ยงดูแลตลอดหลักสูตร

 

Intake Date Courses
July Week 1 Sunday7 JulySunday 14 July 2019
 • Art
 • Design
 • Commerce
 • Leadership for Social Justice
 • Science & Engineering
July Week 2 Sunday 14 July-Sunday 22 July 2019
 • Biomedicine
 • Performing & Creative Arts
 • Personal Development for Future Leaders
 • Psychology
December Week 1 Sunday 1 December-Sunday 8 December 2019
 • Biomedicine
 • Commerce
 • Design
 • Personal Development for Future Leaders
 • Psychology
December Week 2 Sunday 8 December –Sunday 15 December 2019
 • Art
 • Leadership for Social Justice
 • Personal Development for Future Leaders
 • Science & Engineering