EdNET จัดสอบ TOEFL/ITP

ไทย   l    Eng

โปรแกรมการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ Education Testing Service (ETS) ผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบ TOEFL ที่รู้จักกันดี โดย ETS ได้นำข้อสอบเดิมของ TOEFL ที่ผ่านการสอบมาแล้ว มาจัดรวบรวมใหม่เป็นแบบทดสอบที่เรียกว่า TOEFL/ITP ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สอบจะสามารถทราบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง แยกตามประเภททักษะ (การฟัง การอ่าน และโครงสร้างไวยากรณ์) ผู้สอบจะได้ทราบแนวทางการเรียน และฝึกฝน เพื่อปรับปรุง พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นแบบทดสอบ TOEFL/ITP ยังเป็นแบบทดสอบที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL เนื่องจากจะทำให้ผู้สอบคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ TOEFL ซึ่งเป็นวิธีการเตรียมตัวสอบที่เสียค่าธรรมเนียมการสอบ ไม่สูงก่อนการสอบ TOEFL จริง

TOEFL ITP มีประโยชน์อย่างไร?

  • เตรียมตัวก่อนการสอบ TOEFL จริง ด้วยค่าธรรมเนียมการสอบที่ประหยัดกว่า 4 เท่า
  • ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของตนเอง เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ
  • เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
  • เตรียมพร้อมก่อนการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อ การสมัครงาน หรือรับทุนการศึกษา

Download คู่มือสอบที่

TOEFL ITP Test Score Descriptors

TOEFL+ITP_Examinee_Handbook

UMASS_cover

© Copyright - EdNET Allright reserved