TOEFL ITP คืออะไร?

โปรแกรมการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของ Education Testing Service (ETS) ผู้ออกแบบและจัดทำข้อสอบ TOEFL ที่รู้จักกันดี โดย ETS ได้นำข้อสอบเดิมของ TOEFL ที่ผ่านการสอบมาแล้ว มาจัดรวบรวมใหม่เป็นแบบทดสอบที่เรียกว่า TOEFL/ITP ซึ่งเหมาะสำหรับนักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ ซึ่งผู้สอบจะสามารถทราบระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง แยกตามประเภททักษะ (การฟัง การอ่าน และโครงสร้างไวยากรณ์) ผู้สอบจะได้ทราบแนวทางการเรียน และฝึกฝน เพื่อปรับปรุง พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ นอกจากนั้นแบบทดสอบ TOEFL/ITP ยังเป็นแบบทดสอบที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เตรียมตัวสอบ TOEFL เนื่องจากจะทำให้ผู้สอบคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ TOEFL ซึ่งเป็นวิธีการเตรียมตัวสอบที่เสียค่าธรรมเนียมการสอบ ไม่สูงก่อนการสอบ TOEFL จริง

TOEFL ITP มีประโยชน์อย่างไร?

 • เตรียมตัวก่อนการสอบ TOEFL จริง ด้วยค่าธรรมเนียมการสอบที่ประหยัดกว่า 4 เท่า
 • ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของตนเอง เหมาะสำหรับ นักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ
 • เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
 • เตรียมพร้อมก่อนการทดสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อ การสมัครงาน หรือรับทุนการศึกษา

การใช้ประโยชน์จากคะแนนสอบ TOEFL ITP

 1. ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP
 2. ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อขอรับทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP
 3. ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (Flight Attendant) เช่น สายการ บิน EVA AIR ประเทศไต้หวัน ซึ่งต้องมีผลสอบ TOEFL ITP ตั้งแต่ 450 ขึ้นไป
 4. ใช้สำหรับเตรียมตัวก่อนสอบ TOEFL iBT (Internet-based Testing)
 5. ประเมินความสามารถด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English Proficiency) ของตนเอง เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการวัดระดับความรู้ ทางภาษาอังกฤษ และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC: ASEAN Economic Community) ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารสากล
 6. เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 7. เตรียมพร้อมก่อนการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ การสมัครงาน หรือรับทุนการศึกษา
 8. ใช้ยื่นจบการศึกษาทั้ง ปริญาโทและเอกในบางสถาบันที่ยอมรับ

“ผู้สอบต้องมีอายุมากกว่า 15 ปี 1 เดือน หรือเกิดก่อน ค.ศ. 2004” 

Download คู่มือสอบที่

TOEFL ITP Test Score Descriptors

TOEFL+ITP_Examinee_Handbook

UMASS_cover

มีคู่มือจำหน่าย

 

ตารางเปรียบเทียบ TOEIC / TOEFL / IELTS / PTE /PEARSON

TOEIC

TOEFL Paper

TOEFL- ITP

TOEFL CBT

TOEFL IBT

IELTS

PEARSON

0–250

0–310

เปรียบเทียบกับ

TOEFL Paper

คะแนน Section 1+2+3 x 100
————   3

0–30

0–8

0–1

310–343

33–60

9–18

1–1.5

255-400

347–393

63–90

19–29

2–2.5

397–433

93–120

30–40

3–3.5

405–600

437–473

93–120

41–52

4

29

477–510

123–150

53–64

4.5–5

30-36

605–780

513–547

153–180

65–78

5.5–6

42-50

550–587

183–210

79–95

6.5–7

58-65

785–900

590–637

213–240

96–110

7.5–8

73-79

905–990

640–677

243–270

111–120

8.5–9

83-86

 

FULL SCORES

990

677

677

300

120

9

86

ที่มา :

http://secure.vec.bc./toefl-equivalency-table.cfm

http://www.ets.org/toefl_itp/content/

https://www.britishcouncil.or.th/exam/ielts/information

www.pearsonpte.com

ตารางสอบเดือนเมษายน ไม่เปิดรับสมัครเนื่องจากสถานการณ์ Covid 19 

อังคาร

พุธ

พฤหัส

31
มีนาคม

  เต็ม
1
2
7
8
เต็ม
9
ไม่เปิด
21
ไม่เปิด
22
ไม่เปิด
23
ไม่เปิด
28
ไม่เปิด
29
ไม่เปิด
30
ไม่เปิด