Select Program

เลือกโปรแกรมศึกษาต่อต่างประเทศ

ให้เราช่วยวางแผนการเรียน เลือกสถาบัน ดำเนินการสมัครเรียนทุกระดับชั้น ทั้งโรงเรียนมัธยม ปริญญาตรี โท และเอก รวมทั้งวิทยาลัยธุรกิจของรัฐและเอกชน

สถาบันสอนภาษา

สู่โลกประสบการณ์ใหม่ๆ ในต่างแดน เรียนรู้ภาษา สัมผัสประสบการณ์และวัฒนธรรม เราพร้อมพาน้องๆ ก้าวสู่โลกกว้างอย่างมั่นใจ

ระดับมัธยมศึกษา

ค้าหาและทำความรู้จักกับตนเอง รู้ว่าตัวเองรักสิ่งใด พัฒนาศักยภาพ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ระดับหลักสูตรวิชาชีพ

ต่อยอดและฝึกฝนฝีมือ พัฒนาทักษะด้านวิชาชีพให้เชี่ยวชาญตามสาขา มุ่งสู่เส้นทางความสำเร็จแค่เอื้อม

ระดับมหาวิทยาลัย

น้องๆ สามารถเลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ เตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่โลกการทำงานในอาชีพที่ใฝ่ฝัน

© Copyright - EdNET Allright reserved