aus

AUSTRALIA

ประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก และพื้นที่ 1 ใน 3 ของประเทศมีลักษณะเป็นทะเลทราย

nz

NEW ZELAND

ประเทศนิวซีแลนด์มีลักษณะประเทศเป็นหมู่เกาะ ในมหาสมุทรแปซิฟิก ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ และเกาะเล็กๆอีกจำนวนหนึ่ง

sg

SINGAPORE

ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่เล็กที่สุดในเอเชียอาคเนย์ แต่มีความเจริญมากที่สุด

uk

 UK

 ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่มีความเจริญ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ศิลปะ อุตสาหกรรม และการศึกษา

usa

USA

ประเทศสหรัฐอเมริกามีเนื้อที่รวมกันประมาณ 378,695 ตารางไมล์ หรือใหญ่กว่าประเทศไทยถึง 18 เท่า มีประชากรประมาณ 300 ล้านคน (ปี 2007)

ca

CANADA

แคนาดาเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากรัสเซีย และเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ขั้วโลกเหนือ ดังนั้นภูมิอากาศจึงมีความหนาวเย็น