FAQ

IELTS ต่างจาก TOEFL อย่างไร? ถ้าไม่สอบ IELTS แต่สอบ TOEFL แทนได้ไหม?

IELTS เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษของประเทศในเครื่องจักรภพอังกฤษ ทดสอบทักษะ ความเข้าใจและการใช้ภาษาอังกฤษ ในทักษะทั้ง 4 คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด ในการสอบแต่ละครั้ง จะต้องเว้น 3 เดือนจึงจะสอบใหม่ได้

TOEFL เป็นการทดสอบภาษาอังกฤษในระบบอเมริกัน เป็นการทดสอบที่ยอมรับอย่างเป็นทางการในเกือบทุกประเทศ ทดสอบในทักษะทั้ง 3 คือ การฟัง การอ่านและการเขียน ปัจจุบันใช้ระบบการทดสอบแบบออนไลน์ได้ ซึ่งสะดวกในการสอบและการพิจารณาผลการสอบ TOEFL สามารถใช้ได้ในหลายประเทศ แต่ IELTS ใช้ได้ในประเทศในเครื่องจักรภพอังกฤษเท่านั้น เช่น อังกฤษ แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น

การสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี โท ต่างประเทศ ต้องการอะไรบ้าง?

ปริญญาตรี
1. ผลการเรียน หรือใบระเบียนการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)
2. จดหมายรับรองจากทางสถาบัน
3. ผลภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL (ถ้ามี)
4. สำหรับการสมัครสายศิลปะ ต้องส่งผลงานศิลปะ (Portfolio)

ปริญญาโท
1. ผลการเรียน ฉบับภาษาอังกฤษ (Transcript)
2. จดหมายรับรองการจบการศึกษา หรือ/และ จดหมายรับรองจากอาจารย์
3. จดหมายรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
3. ผลภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL (ถ้ามี)
4. สำหรับการสมัครสายศิลปะ ต้องส่งผลงานศิลปะ (Portfolio)

หลักสูตรที่จบด้วย COURSEWORK และหลักสูตรที่จบด้วย RESEARCH แตกต่างกันอย่างไร?

คุณวุฒิที่ได้มี วิทยฐานะเท่ากัน แต่จะมีระบุการเรียนว่า เป็นแบบ Coursework ซึ่งมีการศึกษาและการบรรยายในชั้นเรียน หรือเป็นแบบ Research หรือการเรียนแบบทำวิจัย

อยากทราบว่า Double Degrees คืออะไร?

Double Degrees คือการศึกษาในระดับปริญญา 2 หลักสูตรพร้อมกัน หรือต่อเนื่องกัน 
ในคณะเดียวกันแต่ต่างสาขาวิชา หรือต่างคณะกันก็ได้ อาทิเช่น
Bachelor of Engineering and Bachelor of Commerce
Bachelor of Arts and Bachelor of Commerce
BAchelor of Economics and Bachelor of Finance
MBA and Master of Commerce
MBA and Master of International Business
Master of Laws and Master of Arts
Master of Commerce and Master of Arts
Master of Internatioanl Business and Master of International Communication
MBA and MIT เป็นต้น

การเรียนระบบ Pathway คืออะไรคะ มีที่ไหนบ้าง?

ระบบ Pathway คือ หลักสูตรที่ช่วยให้นักศึกษาที่มีผลภาษาอังกฤษและ GPA ไม่ถึงเกณฑ์ที่ มหาวิทยาลัยกำหนดสามารถเข้าเรียนในระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้ โดยในแต่ละประเทศจะเรียกต่างกัน เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ จะเรียก Foundation หรือ Diploma เช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ ส่วน อเมริกาและแคนาดา ใช้คำว่า Pathway Program เป็นต้น

หลักสูตรภาษาอังกฤษใด เหมาะสมกับนักศึกษา ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี โท เอก)?

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อ หรือ English of Academic Purposes หรือ English of Tertiary Studies หรือ หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เป็นเงื่อนไขในเข้าการศึกษาโดยตรงในสถาบัน หรือที่เรียกว่า Direct Entry จะมีชื่อหลักสูตรที่แตกต่างกัน เช่น Direct Entry English Program (DEEP), English Language Bridging Program (ELBP), English for Academic Purposes (EAP) เป็นต้น

จบปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ แต่ต้องการเรียนทางด้านธุรกิจ ในระดับปริญญาโท จะทำอย่างไร?

ในปัจจุบันมีหลายมหาวิทยาลัยออกแบบหลักสูตรปริญญาโทในสาขาวิชาทางธุรกิจต่างๆ สำหรับนักศึกษาที่จบปริญญาตรีในสาขาวิชาอื่นๆ เช่น
Master of Business Administration
Master of International Business
Master of Commerce
Master of Applies Commerce]
Master of Professional Accounting
Master of Business Systems
Master of Business Information Systems
Master of Human Resource Management
Master of Hotel Mamanagement เป็นต้น

ถ้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในออสเตรเลียคิดเป็นค่าเงินบาทของ ไทยเราประมาณเท่าไรค่ะ?

โดยเฉลี่ย ประมาณ 800,000 – 1,200,000 บาทต่อปี รวมค่าเล่าเรียน ค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จำเป็น ทั้งนี้จะมาหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับค่าเล่าเรียน เมืองที่เลือก และนิสัยในการใช้จ่ายของแต่ละบุคคล

เป็นไปได้หรือไม่ ที่สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท โดยที่ไม่ได้จบปริญญาตรี?

เป็นไปได้ค่ะ  สถาบันการศึกษาในต่างประเทศให้ความสำคัญกับความตั้งใจและประสบการณ์ของผู้สมัครมากกว่าระดับการศึกษา  ดังนั้น ผู้ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ประกาศนียบัตร หรือ อนุปริญญาตรี แต่มีประสบการณ์ในการทำงาน 5-10 ปี สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ได้ จำนวนปีของประสบการณ์จะกำหนดแตกต่างกันไปแล้วแต่สถาบัน

ปัญหาที่นักเรียนนอกมักเจอมีอะไรบ้าง ควรเตรียมตัวป้องกันอย่างไร หรือ ควรแก้ไขอย่างไร?

ปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษ มักจะเกิดกับนักศึกษาที่ต้องการเข้าเรียนในหลักสูตรหลักในเร็ววัน เรียนภาษาเพียงสั้นๆ เพื่อประหยัดเวลาและค่าเล่าเรียน

ตั้งใจเพียงเพื่อเรียนๆแล้วจบเร็วๆ ควรเตรียมตัวเรื่องภาษาเป็นอย่างดี แม้ว่าจะสอบผ่านตามเกณฑ์ภาษาที่กำหนดแล้วก็ตาม ให้เวลา 1-3 เดือนเพ่อศึกษาเพิ่มเติม การเรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่เพียงเพื่อให้เข้าศึกษาได้ แต่เพื่อความพร้อม หากปัญหาเกิดขั้นแล้ว สามารถขอความช่วยหลือจาก International Office หรือ Student Services ของสถาบันซึ่งมีบริการให้ความช่วยเหลือไว้ให้

  • ปัญหาเรื่องที่พัก อาจจะเจอครอบครัว Homestay ที่มีฐานะไม่ดีนัก ทำ Homestay เป็นธุรกิจเพื่อความอยู่รอดของตนเอง จึงไม่ได้ดูแล ทำอาหารและให้ความสะดวกสบายเท่าที่ควร ดังนั้น ก่อนอื่นควรทำใจเผื่อไว้บ้างหรืออย่าความหวังมากนัก อีกทั้งมีความพร้อมที่จะหาข้อมูลที่พักอื่นๆ เตรียมไว้ด้วย ทุกสถาบันเองก็มีหน่วยงานช่วยจัดการเรื่อง Homestay หรือ หอพักให้ด้วย
  • ปัญหาเรื่องสุขภาพ แม้ว่าเกือบทุกประเทศในปัจจุบัน บังคับให้นักศึกษาทำประกันสุขภาพ แต่เมื่อไปอยุ่ในประเทศที่ไม่คุ้นเคย นักศึกษามักจะมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศ อาหาร การขาดการออกกำลังกาย และขาดกำลังใจ ดังนั้นนักศึกษาควรเตรียมเรื่องเสื้อผ้าให้เหมาะสม ทางอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะ ผักและผลไม้ ออกกำลังกายอย่างสมำเสมอ ดูแลรักษาทานยาอย่างถูกต้องเมื่อเริ่มมีอาการ ไปปรึกษาแพทย์ตามที่ได้ทำประกันสุขภาพไว้แล้ว เป็นต้น
  • ปัญหาเรื่องการเงิน ควรจัดเตรียมงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายไปให้พอดี และใช้จ่ายอย่างประหยัด ในบางประเทศอนุญาตให้นักศึกษาทำงานได้ ก็เป็นการแบ่งเบาภาระทางบ้านและเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพได้ส่วนหนึ่ง
  • ปัญหาเรื่องการเรียน นักศึกษาไทยขาดทักษะการศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง ไม่คุ้นเคยกับการใช้ห้องสมุด การค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ไม่ถนัดเรื่องการเขียนรายงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้วยภาษาอังกฤษ
  • ปัญหาเรื่องเวลา ควรตรงต่อเวลา เตรียมการงานที่จะส่งให้เสร็จก่อนกำหนด จัดตารางเวลาการเรียน เวลาส่วนต้ว และเวลาทำงานอย่างลงตัวและต้องไม่ส่งผลเสียต่อกัน

เมื่อเดินทางไปถึงประเทศนั้นๆ ต้องไปรายงานตัวหรือติดต่อกับสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือไม่?

ไม่จำเป็น ยกเว้น ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่เป็นทางการ หรือกฎหมาย เช่น หนังสือเดินทางหาย ถูกจับ ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางกฎหมายในกรณีต่างๆ ในทางกลับกัน นักศึกษาสามารถให้ความช่วยเหลือต่อหน่วยงานเองได้ในฐานะอาสาสมัคร

ถ้าต้องการให้ EdNET ดำเนินเรื่องสมัครเรียนให้มีค่าบริการหรือไม่ค่ะ?

EdNET บริการฟรีทุกขั้นตอนค่ะ ตั้งแต่สมัครเรียน เตรียมเอกสารวีซ่า จองที่พัก และจองตั๋วเครื่องบินสำหรับนักเรียน

ถ้าจะให้ EdNET ยื่นวีซ่าและจองตั๋วเครื่องบินให้ผู้ปกครองหรือเพื่อนที่ไม่ได้ไปเรียนกับ EdNET ได้หรือไม่ค่ะ?

EdNET ไม่ได้รับยื่นวีซ่าหรือจองตั๋วเครื่องบินให้กับคนนอก ยกเว้นว่าจะเป็นผู้ปกครองที่เดินทางพร้อมกับนักเรียน ในกรณีอื่นๆ เราขอเก็บค่าบริการท่านละ 3,000 บาทค่ะ

FAQ didnt solve your problem?

Here are several ways to contact us

Need Support?

Line: @ednet

Facebook: EdNETCoLtd

E-Mail: Info@ednet.co.th

Phone: 029370870-4

Address

เอ็ดเน็ท จำกัด

ห้องเลขที่ 1001 ชั้น 10 โซนการศึกษา เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 1693 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

www.ednet.co.th

Mobile : 084 099 4009, 089 449 0272