เราพร้อมเป็นเพื่อน ที่จะพาคุณ

ก้าวออกไปสู่โลกที่กว้างใหญ่อย่างมั่นใจ

บริการต่างๆ ของเรา

 • แนะแนว

  • แนะแนวทางการเลือกหลักสูตรและสถาบัน ที่เหมาะสมกับนักเรียน
  • ให้บริการ Career Guidance โดยจัดเสวนา และ Workshop แนะแนวอาชีพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการศึกษาให้กับนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อ
 • บริการ

  • บริการรับสมัครสอบ IELTS ในเครือข่ายของ British Council
  • ดำเนินการเรื่องวีซ่า พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการขอวีซ่า
  • จัดปฐมนิเทศ เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่สำคัญ ก่อนเดินทาง
  • จัดโครงการดูงานด้านการศึกษาในต่างประเทศ
  • ให้บริการโครงการต่างๆ ในแต่ละประเทศ เช่น   English summer, Work and Study  พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการแก่นักเรียนที่สนใจ
  • บริการห้องสมุดที่ทันสมัย มีข้อมูลที่ครบถ้วน พร้อม CD และ Internet ไว้บริการ
 • จัดหา

  • ดำเนินการจัดหาที่เรียนและสมัครเรียนในทุกระดับชั้น  ทั้งโรงเรียนมัธยม ปริญญาตรี โท เอก รวมทั้งโรงเรียนภาษาและวิทยาลัยธุรกิจ
  • จัดหาที่พัก และเจ้าหน้าที่ไปรับที่สนามบิน
  • จัดซื้อตั๋วราคาถูกให้นักเรียน และผู้ปกครอง

Services@EdNET (Free Service All Level)

 • Guide

  • Providing counsel to students, planning education, choosing proper schools for students, and helping with English language.
  • Providing a place to study and dealing with application for every educational level both a public and a private sector.
 • Service

  • Dealing with visas and helping with visa application.
  • Providing accommodation and airport pick up.
  • Obtaining plane ticket at reasonable price for both students and parents.
  • Providing orientation for students before travel.
  • Providing modern library with full information and internet Wi-Fi.
  • Providing Career Guidance to help with further education by recommending an appropriate career for each student’s education.
 • Supply

  • Providing other projects from each country such as Work & Study in Canada or Summer Program in Australia, Canada, USA, UK and Singapore etc.
  • Providing the project observe activities about education in oversea.
  • Recruitment IELTS exam Under the British Council network.