About EdNET

เกี่ยวกับเรา

บริษัทเอ็ดเน็ทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1996 เป็นหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเน้นการให้บริการที่มีคุณภาพ และซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ คณะผู้บริหารของ EdNET ล้วนแต่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงในฐานะนักเรียนต่างชาติและมีความเข้าใจสถานการณ์และปัญหาต่างๆที่นักเรียนไทยต้องเผชิญเป็นอย่างดี

บริษัท EdNET ไม่เพียงมองการศึกษาว่าเป็นการลงทุนที่ผู้ไปเรียนจะได้รับสิ่งดีๆกับตัวเองเท่านั้น แต่เรายังเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และนำไปสู่การเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาประเทศอีกด้วย ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมีนักเรียนไทยเดินทางออกไปศึกษายังต่างประเทศเป็นจำนวนมาก ไม่เพียงแต่จำนวนเงินมหาศาลที่เราต้องสูญเสียไปเท่านั้น ยังมีนักเรียนจำนวนมากที่ตัดสินใจทำงานในต่างแดนแทนที่การสร้างรายได้แก่ประเทศชาติ ดังนั้นเราจึงต้องสูญเสียทั้งเงินและทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพไปพร้อมๆกัน และถ้าหากการศึกษาของประเทศไทยเป็นไปแบบไร้ทิศทาง เราอาจต้องสูญเสียทรัพยากรในหลายๆด้านอย่างประมาณค่ามิได้

นอกจากนี้ EdNET ยังมองว่าการศึกษาเป็นการพัฒนาตนเองอย่างหนึ่ง ดังนั้นการที่เราจะศึกษาต่อในด้านใดด้านหนึ่งเราต้องมีแนวคิดดังนี้ คือ

 • ทำในสิ่งที่ตนเองรัก
 • เรียนรู้ในสิ่งตนรักอย่างถ่องแท้และพัฒนาจนเชี่ยวชาญ
 • อดทนและพากเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

และสิ่งเหล่านี้ทำให้ EdNET ตระหนักถึงความสำคัญของการแนะแนวเป็นอย่างยิ่ง และนี่คือที่มาของการบริการที่คำนึงถึงคุณภาพ ประโยชน์ของผู้ใช้บริการ และคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ EdNET ยังให้ความสำคัญของการนำเสนอข่าวสารข้อมูลต่างๆที่ทันสมัยและถูกต้อง รวมทั้งเสนอแนวคิด แง่มุมของการใช้ชีวิต และแนวทางในการเรียน เพื่อให้นักเรียนมีแนวทางในการเลือกเรียนและอาชีพในอนาคตต่อไป

Why@EdNET?

 • 26 ปี กับการบริการอย่างมืออาชีพด้วยทีมงาน ที่มีประสบการณ์ตรงจากการใช้ชีวิตและการศึกษาจากต่างประเทศ
 • เป็นตัวแทนสถาบันกว่า 300 แห่ง จาก 6 ประเทศ ใน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา อเมริกา อังกฤษ และสิงคโปร์
 • เป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมแนะแนวการศึกษา ต่อต่างประเทศและองค์กรการศึกษานานาชาติ เช่น TIECA, FELCA
 • มีระบบบริการสมาชิก แบบครบวงจร เพียงเข้ามา ใช้บริการที่ www.ednet.co.th หรือฝาก คำถามที่ FB หรือ Line: @ednet
 • EdNET ยังมองการศึกษาต่อในเชิงการพัฒนา ตนเอง โดยเริ่มจากแนวความคิดหลัก 3 ประการ คือ

-เริ่มจากทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
-แล้วเรียนรู้ในสิ่งที่ทำอย่างถ่องแท้จนเกิดความรู้อย่างแท้จริงจนเชี่ยวชาญ
-ต้องมีความอดทนและพากเพียรไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค

EdNET was established in 1996 as an education agency, providing consultancy and guidance for studying abroad. EdNET’s main principle for its service is quality and honesty of profession. The executives of EdNET are graduates from overseas and have direct experiences as international students. Therefore, they understand circumstances and problems that Thai students have to encounter during studying abroad.
EdNET Company not only thinks that education is a good personal investment for each student, but also believes that education is a part of human’s improvement and an important part of a country’s development. There is a large number of Thai students studying overseas each year, which lead Thailand to send money and young persons to other countries. Hence, without proper direction, Thailand can lose money and human resources.

In EdNET’s point of view, studying abroad is one way of improving human efficiency and achievement in occupation for each individual. This is based on 3 principles:

 • Passion with what you do.
 • Learning about what you do to gain precise and proficient knowledge.
 • Be patient and to persevere against obstacles.

EdNET also believes that the success of a nation starts from an achievement of members within the society and individual’s accomplishment begins with self awareness. Passionate with what you do and perseverance against obstacles lead to desire for learning. These notions make EdNET aware of the significant of the impact of education counseling towards the future of students and the nation. Thus, EdNET focuses on quality of the service, benefit of clients, and vocation’s ethics.

We care for Your Success

Explore your world with us

ภาพบรรยากาศภายใน EdNET