ไทย   l    Eng

All Saints Anglican School

All Saint เป็นโรงเรียนสหศึกษาในสังกัดของ the Anglican Archdiocese of Brisbane ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 1987 มีนักเรียนลงทะเบียนเรียน 190 คน ในระดับชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 6

ปัจจุบัน สามารถรับนักเรียนได้ 1600 คน โดยโรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ 400,000 ตารางเมตร โดยแบ่งเป็น 4 ระดับชั้นดังต่อไปนี้

1. โรงเรียนประถม (ชั้นอนุบาล ถึงชั้นปีที่ 6)
2. โรงเรียนมัธยมต้น (ชั้นปีที่7 ถึงชั้นปีที่ 9)
3. โรวเรียนมัธยมปลาย (ชั้นปีที่ 10 ถึงชั้นปีที่12)
4. International Centre (เตรียมตัวก่อนเข้ามัธยมปลาย, ภาษาอังกฤษระยะสั้น)

ศูนย์นักเรียนนานาชาติ All Saint ก่อตั้งเมื่อปี 1998 และจะจัดการเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียนต่างชาติ