ไทย   l    Eng

Anglo-Chinese School (International)

โรงเรียน ACS “The Anglo – Chinese School (ACS)” ได้ขัดเกลาชีวิตของนักเรียนนับร้อยนับพันตลอดมา ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน ในปี 1886 ภายหลังโรงเรียนได้เพิ่มสาขา อีก 6 สาขา โดยมีสถิติของนักเรียนที่มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 8,200 คน และยังได้รับพระพรจากพระเจ้าให้ได้มีชื่อเสียงอย่างมากในด้านการผลิตผู้นำ ผู้กล้าหาญ และเป็นนักกีฬาที่เด่นๆจากหลายเชื้อชาติ