ไทย   l    Eng

Apple Study Group

Apple Study Group (ASG) เปิดสอนภาษาอังกฤษโดยคำถึงคุณภาพการเรียนที่นักเรียนควรได้รับ หลักสูตรของ ASG ถูกออกแบบเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ นอกจากนี้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ หลักสูตรการสอน และกิจกรรมที่ทำระหว่างเรียน จะช่วยให้นักเรียนไปถึงเป้าหมายของนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิต การเรียน หรือการทำงาน