ไทย   l    Eng

Auckland Girls’ Grammar School

Auckland Girls’ Grammar School ได้เปิดสอนนักเรียนผู้หญิงมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1888 โรงเรียนของเรายังชนะเลิศรางวัล Goodman Fielder School of the Year Award ประจำปี 1998 อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในด้านการเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะในด้านการเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียน ไม่ว่าจะทางด้านการรับมือกับทศวรรษที่ 21และการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน