ไทย   l    Eng

Bayfield High School

Bayfield High School เป็นโรงเรียนที่ให้บริการนักเรียนด้วยความเป็นมิตร มีบรรยากาศที่เหมาะแก่การศึกษา ทำให้นักเรียนสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1961 และสร้างชื่อเสียงในด้านการให้การศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ผลการเรียนของนักเรียนสูงกว่าผลคะแนนโดยทั่วไป อีกทั้งยังมีชื่อในด้านดนตรีและศิลปะอีกด้วย