ไทย   l    Eng

Bronte College of Canada

Bronte College of Canada ก่อตั้งเมื่อปี 1991 เป็นโรงเรียนเอกชน แบบสหศึกษา เปิดรับนักเรียนชายและหญิงในระดับชั้นมัธยมปีที่ 3 ถึง มัธยมปีที่6  มีทั้งนักเรียนประจำและไป-กลับ   ทางโรงเรียนจัดหอพักให้สำหรับนักเรียนต่างชาติ นโยบายด้านการศึกษาของโรงเรียนมุ่งเน้นการจัดระบบสิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริมและสอดคล้องต่อการเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการและความถนัดเฉพาะด้านของผู้เรียน