ไทย   l    Eng

California State University, Chico

California State University, Chico รู้จักกันกว้างขวางในชื่อ “Chico State” ก่อตั้งขึ้นปีค.ศ. 1887 นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่เป็นอันดับสองของกลุ่มมหาวิทยาลัยในระบบ California State University ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 16,000 คน โดยมีนักเรียนต่างชาติศึกษาอยู่ประมาณหลายร้อยคนมาจาก 55 ประเทศ ซึงมหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องว่ามีระบบการเรียนการสอนดีเลิศ มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ศูนย์สุขภาพ ศูนย์กีฬาไว้บริการ Chico เป็นเมืองมหาวิทยาลัยขนาดกลาง ที่มีบรรยากาศสงบร่มรื่น ปลอดภัย ผู้คนสุภาพเป็นมิตร

ALCI เป็นสถาบันภาษาของ CSU, Chico ที่มีระบบการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ดีเลิศ นับเป็นศูนย์ภาษาที่เหมาะแก่การเรียน ในราคาทีเหมาะสมในย่าน Northern California ซึ่งนอกจากการเรียนภาษาแล้ว นักเรียนยังจะได้เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมที่แตกต่างนอกห้องเรียนอีกด้วย