ไทย   l    Eng

California State University, Los Angeles

ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1947 โดยรัฐสภาของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีโปรแกมการศึกษาในระดับสูง มีสาขาวิชามากกว่า 50 สาขาให้เลือกเรียน โดยทางมหาวิทยาลัย ได้แบ่งออกเป็น 6 วิทยาลัย ประกอบด้วย 50 แผนกและคณะ California State University, Los Angeles มีชื่อเสียงในด้านการเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ดึงดูดนักรียนจากทั่วทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา และจากนานาประเทศ นอกจากนี้ นักเรียนกว่า 21,000 คน ได้ลงเรียนหลักสูตรอนุปริญญา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก การสอนหนังสือ นักหนังสือพิมพ์ และโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นการเพิ่มทักษะทางด้านวิชาชีพ