ไทย   l    Eng

Cashmere High School

Cashmere High School เป็นโรงเรียนมัธยมของรัฐบาล ประเภทสหศึกษา เปิดรับนักเรียนที่มีอายุระหว่าง 13-19 ปี โดยก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1956 นักเรียนส่วนใหญ่จะมาจากทางตอนใต้และแถบชานเมืองของเมืองไครสต์เชิร์ช นอกจากนี้ โรงเรียนของเรายังมีชื่อเสียงในด้านความหลากหลายของหลักสูตร และการเป็นผู้นำในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดระดับความสามารถของนักเรียน และทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน