ไทย   l    Eng

CELUSA University of South Australia

Centre for English Language เป็นศูนย์ภาษาของ University of South Australia มีความเชี่ยวชาญในการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการให้แก่นักเรียนต่างชาติที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษรอบด้าน และเตรียมความพร้อมก่อนเรียนหลักสูตรหลักที่ University of South Australia, the South Australian Institute of Business and Technology (SAIBT) และ the Le Cordon Bleu Academy of Hospitality (LCB)