ไทย   l    Eng

Cowichan Secondary school

The Cowichan เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีความปลอดภัย คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนมีความเป็นกันเอง เป็นเมืองในความภาคภูมิใจของNations heritage

The Cowichan Valley มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ   63,000 คน ประชากรประมาณ  2.5% ในชุมชนนี้ ใช้ภาษอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ในชุมชนประมาณ 9%  ของคนในพื้นที่ มีนักเรียนที่เป็นชาวพื้นเมือง 14%  เมืองนี้เป็นเมืองอุตสาหกรรมหลักของโรงงานทำกระดาษ ป่าไม้ การประมง การเกษตร หารท่องเที่ยว เรามีความภูมิใจที่จะนำเสนอโอกาสทางการเรียนรู้ตามความถนักเรียนส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคน ภายใต้ความปลอดภัย การควบคุมดูแล และการสนับสนุนทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้