ไทย   l    Eng

DeVry University

แนะนำสถาบัน

DeVry University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1931  เป็นสถาบันในระบบการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา โดยมีวิทยาเขตตั้งอยู่มากกว่า 75 แห่ง ใน 18 รัฐ ได้แก่ Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Missouri, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Texas และ Virginia เปิดสอนหลักสูตร ในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี และ ปริญญาโท  ในสาขาเทคโนโลยี ธุรกิจ วิทยาศาสตร์และศิลปะ

DeVry University มีการจัดตารางการสอนที่ยืดหยุ่น และเอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ที่เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 34 สาขาอาชีพ และสามารถเลือกเรียนออนไลน์หรือรูปแบบผสมก็ได้เช่นกัน โดยหลักสูตรต่างๆจะเปิดสอนในวิทยาลัย ได้แก่ ธุรกิจและการจัดการ, วิทยาศาสตร์สุขภาพ, ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมและสนเทศศาสตร์ รวมถึงการออกแบบสื่อและเทคโนโลยี

สถานที่ตั้งที่สำคัญ New York, Chicago, Los Angeles, San Francisco ที่เปิดสอนตลอดทั้งปีเหมาะสำหรับนักเรียนนานาชาติ