ไทย   l    Eng

Drexel University

Drexel University ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช 1891 มีชื่อในสมัยนั้นว่า “Drexel Institute of Art, Science and Industry” โดยนักการเงินชาว Philadelphia และ นักบุญที่มีชื่อว่า Anthony J. Drexel เพื่อเป็นสถาบันที่ให้ความรู้ทางด้านศิลปะ และวิทยศาสตร์ แก่นักศึกษาในทุกชนชั้น Drexel University สามารถรองรับนักเรียนได้ถึง 19,500 คน โดยมีหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และปริญญาทางสายวิชาชีพ