ไทย   l    Eng

Eastern Institute of Technology

Eastern Institute of Technology ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1974 โดยรัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อให้เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษา