ไทย   l    Eng

ELS Canada

สถาบัน ELS Language Centers ของเราเชื่อว่าการเรียนรู้ภาษาเป็นทักษะที่ต้องให้ความสำคัญกับการสนทนา ห้องเรียนทุกห้อง หนังสือและสื่อาการสอน รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพูดภาษาอังกฤษ ได้ดีขึ้น ซึ่งต่างจากการท่องจำ นักเรียนสามารถสร้างสรรค์โครงสร้างประโยคได้อย่างลึกซึ้ง ห้องเรียนมีสื่อช่วยในการฝึกฝนทักษะด้านภาษา เรามั่นใจด้วยการฝึกฝนในการใช้ภาษาด้วยการฝึกพูด นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ