ไทย   l    Eng

FLS International

แอฟ แอล เอส อินเตอร์เนชั่นนัล เป็นสถาบันสอนภาษาคุณภาพสูง เปิดสอนภาษาอังกฤษและจัดหลักสูตรแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม จัดตั้งขึ้นมานา่นกว่า 20 ปี (ํ็ ตั้งแต่ปีค.ส. 1987)    จุดเด่นคือ มีหลักสูตรที่ออกแบบการสอนภาษาอังกฤษที่ให้นักเรียนประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพสูง มีคุณครูผู้สอนชาวอเมริกัน เจ้าของภาษาที่เป็นมืออาชีพและทรงคุณวุฒิ ราคาสมเหตุสมผล ห้องเรียนขนาดเล็ก (ไม่เกิน 15 คน ต่อ1 ห้อง) รับจัดหาครอบครัวโฮมสเตย์ที่คัดเลือกอย่างดี แคมปัสอยู่ในวิทยาลัย สะดวก ปลอดภัย นักเรียนจะได้รับบัตรนักเรียนของวิทยาลัยและมีสิทธิ์ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกในแคมปัสได้เทียบเท่านักเรียนชาวอเมริกัน และ มีที่ปรึกษานักเรียนให้บริการ โรงเรียน

มีนโยบายอิงลิช เอฟรี่แวร์ ( English Everywhere) โดยทีไหนๆ ก็ได้ใช้ภาษาอังกฤษ ที่ออกแบบให้หลักสูตรแต่ละวัน สอดคล้องกับกิจกรรมที่นักเรียนจะได้เข้าร่วมในแต่ละวัน เช่น เริ่มตั้งแต่การพูดคุยสนทนากับครอบครัวโฮมสเตย์ และกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียน ที่ร่วมเดินทางไปกับนักเรียนจากทุกชาติทั่วโลก และเจ้าหน้าที่ของ FLS ทำให้เรียนรู้ได้รวดเร็วจากภาษาแบบที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆ ได้รับการรับรองจากองค์กรการศึกษาของรัฐบาลสหรัฐอย่าง ACCET, AAIEP, FYITO, ALTO, BBPVE and NASFA