ไทย   l    Eng

Guildford Grammar School

Guildford เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะมีอิสระทางความคิด ไม่ยึดติดกับหน่วยงาน อื่นใด เป็นโรงเรียนสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ อนุบาลจนถึงชั้นปีที่ 7 สำหรับ ระดับ Senior School ตั้งแต่ชั้นปีที่ 8 ถึงปี 12 จะรับเฉพาะนักเรียนชาย

โรงเรียนได้จัดเตรียมหลักสูตรการศึกษาทีมีคุณภาพ อาคารเรียน สิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย และทีมงานที่มีทั้งความสามารถและเชี่ยวชาญ และสิ่งแวดล้อมที่ดี นักเรียนไม่เพียงแต่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่ยังคงมีความรู้และความเข้าใจในชุมชนอีกด้วย

ด้วยความเป็นมาอันยาวนานและประวัติอันมีคุณค่าของโรงเรียน  แต่โรงเรียนก็ยังเปิดโอกาสให้กับเด็กนักเรียนชายและนักเรียนหญิง ตลอดเวลาที่เรียนกับเรา นักเรียนจะได้รับแต่สิ่งดีๆ ในชีวิตการเรียน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์อับดับแรกของโรงเรียน อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและตัวนักเรียนเอง