ไทย   l    Eng

Haileybury College

โรงเรียน Haileyburyเป็นที่รู้จักกันมายาวนานและมีความภาคภูมิใจในการเป็นโรงเรียนสำหรับนักเรียนชาย ในระดับประถม (จนถึงชั้นปีที่ 4) เด็กนักเรียนชายจะได้รับการเรียนการสอน การดูแลตัวเอง การฟัง การรับฟังความคิดเห็น และการระดมความคิด ในระดับกลางชั้นปีที่ 5 ถึงชั้นปีที่ 8 นักเรียนชายและนักเรียนหญิงจะแยกห้องเรียนกัน สำหรับเด็กนักเรียนชายล้วนจะได้รับการดูแลสั่งสอนให้พัฒนาเป็นผู้ใหญ่

นอกจากนี้ในระดับชั้นเตรียมมัธยมปลาย (ชั้นปีที่ 9) จะเป็นชั้นปีที่สำคัญ เพราะเป็นช่วงที่เด็กจะเติบโตเข้าสู่วัยผู้ใหญ่  เด็กจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษก่อนจะเข้าไปเรียนในระดับมัธยมปลาย  เด็กจะได้รับการกวดขันอย่างข้มงวดตามหลักสูตรของโรงเรียน โดยเฉพาะเรื่องความท้าทาย วิวัฒนาการ และเด็กจะได้การดูแลเป็นรายบุคคล เด็กที่เข้าสู่ระดับมัธยมปลายชั้นปีที่ 10 จะได้เรียนตามหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้น รวมถึงวิชาชีพและหลักสูตรเสริม ในระดับมัธยมต้น เตรียมมัธยมปลาย และมัธยมปลาย เด็กชายและเด็กหญิงจะเรียนคนละห้องเรียนกัน แต่ทางโรงเรียนจะจัดให้มีการพบปะสังสรรค์กันตามความเหมาะสม