ไทย   l    Eng

Hamilton’s Fraser High School

Hamilton’s Fraser High School ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1920 ในขณะนั้นใช้ชื่อว่า Hamilton’s Technical Day School และต่อมาในปีคริสตศักราช 1924 ได้เปลี่ยนเป็น Hamilton’s Technical High School ตั้งอยู่ในกลางเมืองที่ Garden Place Hill (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ Waikato Polytechnic) ใน 50 ปีต่อมา โรงเรียนของเราได้มีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษากลายมาเป็นผู้นำทางด้านการพาณิชย์ การเมือง การกีฬา และวัฒนธรรมให้กับ Hamilton

ต่อมาในปีคริสตศักราช 1970 เราย้ายที่ตั้งมาอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของชานเมือง Hamilton และทำการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนมัธยมสหศึกษา อีกทั้งเปลี่ยนชื่อโรงเรียน โดยใช้ชื่อของอาจารย์ใหญ่ในขณะนั้นมาตั้ง Whampoa Fraser