ไทย   l    Eng

Hawthorn – Singapore

Hawthorn – Singapore เป็นสถาบันสอนภาษาภายใต้การบริหารงานของ the TMC Education Group ด้วยหลักสูตรของสถาบันสอนภาษาอังกฤษคุณภาพสูง Hawthorn – Melbourne ที่ดูแลโดย University of Melbourne, Australia

ทางสถาบันยังได้นำบทเรียนออกนอกห้องเรียนโดยการเรียนพร้อมทัศนศึกษายังสถานที่ต่างๆรอบเมืองสิงคโปร์ ก่อนการเดินทางนักศึกษาต้องเตรียมตัวโดยมีทั้งกิจกรรมการอ่าน เขียน พูด และฟังซึ่งเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่จะไป ในช่วงที่เดินทางพวกนักศึกษาจะได้รับแจกแผ่นงานและหน้ากิจกรรมเพื่อช่วยให้พวกเขาโยงคำศัพท์ภาษาอังกฤษและทักษะเข้ากับสิ่งรอบตัว และเมื่อกลับมาที่ห้องเรียนพวกเขาได้มีส่วนร่วมในงานที่ช่วยสะท้อนสิ่งที่ได้จากการทัศนศึกษา

อาจารย์ผู้สอนที่ Hawthorn – Singapore เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณภาพสูง  มีอาจารย์เจ้าของภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผ่านการฝึกอบรมการสอนภาษาอังกฤษ และเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อ (English for Academic Preparation) อังกฤษธุรกิจ หรือการเตรียมสอบ  IELTS  ซึ่งเป็นเครื่องรับประกันว่า Hawthorn – Singapore มีผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการเรียนภาษาอังกฤษได้