ไทย   l    Eng

Holmesglen Institute

Holmesglen Institute เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย เน้นคุณภาพระดับสากล เปิดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่ทันสมัย และเน้นการพัฒนาหลักสูตรและการดูแลนักเรียน สถาบันให้ความสำคัญกับนักเรียนต่างชาติ นอกจากนี้ยังเป็น Pathway สู่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลีย

ในปี 2006 มีนักศึกษากว่า 50,000 คน เป็นนักศึกษาต่างชาติ 2,700 คน มีวิทยาเขต 3 แห่ง ซึ่งเป็นวิทยาเขตที่ทันสมัย มีความงดงามทางสถาปัตยกรรม มีศูนย์การแพทย์ ศูนย์ออกกำลังกาย ร้านอาหารและสะดวกในการเดินทางไปในที่ต่างๆ ในเมือง Melbourne สถาบันมีห้องเรียนที่ทันสมัย มีห้องคอมพิวเตอร์แลบ มีคอมพิวเตอร์ 240 เครื่องพร้อมอินเตอร์เนต มีการรวบรวมสื่อการเรียนอื่นๆ เช่น หนังสือ บทความ วิดีโอ เทป ซีดีรอม และบริการฐานข้อมูลต่างๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถใช้ได้ตลอดเวลา