ไทย   l    Eng

The Institute of Advance Media (IAM)

สถาบันของเรามีชื่อเสียงด้านการออกแบบทางเว็ปไซท์ของเมืองแวนคูเวอร์ นักศึกษาสามารถฝึกทักษะด้านการออกแบบและเข้าถึงองค์กรอุตสาหกรรมนี้จากการเข้าร่วมฝึกงานในฐานะนักศึกษาของสถาบันเรา ซึ่งขณะนี้ความนิยมของผู้เรียนและความต้องการบุคลากรในแขนงนี้ในตลาดงานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

ชื่อย่อของเรา คือ IAM เราเป็นสถาบันที่มีนักเรียนแคนาเดียนและนักเรียนต่างชาติซึ่งต้องการประสบความสำเร็จบนเส้นทางการออกแแบบเว็ป

โปรแกรมของเราเน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ นักเรียนที่เลือกเรรียนหลักสูตรอนุปริญญาต้องผ่านการฝึกงานก่อนรับใบประกาศ ในการนี้นักเรียนสามารถแสดงผลงานและความสามารถต่อองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจ้างงานในอนาคต นอกจากนี้นักเรียนสามารถเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นระดับประกาศนียบัตรซึ่งไม่ต้องมีการฝึกงาน เหมาะสำหรับบุคลากรที่ทำงานอยู่ในองค์กรอยู่แล้วหากแต่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา