ไทย   l    Eng

International Language Institute (ILI)

ตั้งแต่ปีคริสตศักราช 1970 International Language Institute ได้ทำการสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนเป็นจำนวนกว่าพันคนจากทั่วโลก ทำให้ ILI มีชื่อเสียงในด้านความเป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอน และบรรยากาศที่เหมาะสมแก่การเรียน รวมถึง มีความมุ่งมั่นในการให้ความรู้อย่างมีคุณภาพ ให้ความช่วยเหลือ ให้การบริการ และสนับสนุนความต้องการของนักเรียนอย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีศักยภาพภายในประเทศอเมริกา