ไทย   l    Eng

International Pacific College

  • มีการดูแลเอาใจใส่นักศึกษาเป็นรายบุคคล วิทยาลัยให้ความสนใจในรายละเอียดของนักศึกษาแต่ละคน ตั้งแต่พื้นฐานการศึกษาระดับมัธยมและประวัติอื่นๆ รวมถึงการประชุมและแนะแนวตั้งแต่เริ่มภาคการศึกษา นักศึกษาแต่ ละคนจะได้รับคำแนะนำแนวทางในการพัฒนาภาษาอังกฤษและระเบียบวินัยทางด้านอื่นๆ ทั้งนี้จะมีการประเมินผ ลในปลายภาคการศึกษา รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและการวางแผนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นตามจุดประสงค์ของนักศึกษาที่ได้ตั้งไว้แต่เริ่มแรก
  • มีหอพักนักศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้นักศึกษามีโอกาสใช้ชีวิตร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ ได้ใช้ภาษาอังกฤษใน ชีวิตประจำวัน ทั้งในบริเวณหอพัก โรงอาหาร โรงยิม อีกทั้งยังเป็นโอกาสดีที่จะได้ศึกษาและทำกิจกรรมต่างๆร่วมกั บนักศึกษานานาชาติกว่า 20 ประเทศ
  • วิิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเพื่อนักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ดังนั้นนักศึกษาจะได้รับการสนับสนุนในด้านภาษาอังกฤษตลอดการหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย นักศึกษาของเราจึงสามารถเรื่มต้นทำการศึกษาโดยที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นเลยก็ได้
  • นักศึกษาจะเข้าใจถึงคุณลักษณะของการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทางวิทยาลัยตระหนักดีว่าการทำงานในองค์กรระหว่างประเทศนักศึกษาจะต้องมีความมั่นใจ มีการรู้จักตั้งคำถาม มีความเป็นเอกเทศในการทำงานและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา รวมถึงการใช้ภาษาต่างๆในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ คุณลักษณะเหล่านี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติและต่อเนื่องจากหลักสูตรและสิ่งแวดล้อมที่ทางวิทยาลัยมีไห้
  • รูปแบบการศึกษาสหวิทยาสู่ปริญญาในระดับสากล นักศึกษาจะได้รับการศึกษาในวิชาต่างๆ ทั้งด้านการบริหารธุรกิจ สิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองการปกครอง และความเกี่ยวข้องของสิ่งเหล่านี้ในประชาคมโลก นักศึกษาจะเรียนรู้และเข้าใจภาพรวมของความเป็นไปในประเด็นต่างๆในสากลโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์หรือประยุกต์เพื่อการทำงานในอนาคต
  • โอกาสจากการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนในชั้นเรียนและการร่วมกิจกรรมในชุมชนเช่น สโมสร องค์กรอิสระ กิจกรรมทางด้านกีฬาและการช่่วยเหลือสังคม มีส่วนทำไห้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างบูรณาการณ์
  • หลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการรับรององค์กรตรวจสอบหลักสูตรการศึกษาจากกระทรวงการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์ (NZQA)