ไทย   l    Eng

Ivanhoe girls’ grammar school

โรงเรียน อิวานโฮล์ เกริ์ล แกรมมาร์ เป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วน ซึ่งจัดหาความต้องการศึกษาด้วยการเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ นักเรียนได้รับโอกาสด้านการศึกษาที่หลากหลาย อาทิเช่น ความเชื่อมั่น ความกระตือรือร้น และความก้าวหน้า โรงเรียนรับเฉพาะนักเรียนหญิงด้วยความสามารถต่างๆ ในด้านศักยภาพ และความพร้อมด้านการเรียน

จุดประสงค์ของโรงเรียนจัดหาการเรียนรู้ และการสอนภายใต้ปรัชญาของศาสนาคริสต์ ที่นำไปสู่นักเรียนหญิงด้วยความเชื่อมั่น และศักยภาพ รวมทั้งเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ และการมองโลกในแง่ดีในสังคม