ไทย   l    Eng

James Cook University Singapore

JCU Singapore (JCUS) วิทยาเขตแห่งแรกในเอเซียของ James Cook University มหาวิทยาลัยของรัฐบาลออสเตรเลีย โดยมีมาตรฐานคุณภาพของหลักสูตรและวิชาการสูงเฉกเช่นที่มีใน James Cook University ในประเทศออสเตรเลีย นักศึกษาที่ศึกษาที่ JCUS สามารถจบการศึกษาในระยะเวลาอันสั้นกว่า ด้วยระบบการศึกษาแบบTrimester ทำให้นักศึกษาสามารถใช้เวลาในการศึกษาอย่างคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายในการครองชีพอีกด้วย อย่างไรก็ตาม นักศึกษาสามารถโอนหรือเลือกไปศึกษาต่อที่ JCU ในประเทศออสเตรเลียก็ได้ JCUS ให้บรรยากาศของการศึกษาที่อบอุ่น ดูแลใกล้ชิดเป็นกันเองแบบครอบครัว มีชั้นเรียนที่เล็กทำให้สามารถสร้างความใกล้ชิดและสร้างเสริมประสิทธิผลเพื่อการศึกษาได้เป็นอย่างดี คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและมีความเป็นกันเองกับนักศึกษา ส่งผลอันดีต่อนักศึกษาให้สามารถมุ่งเน้นเพื่อความสำเร็จได้