ไทย   l    Eng

Johnson & Wales University

Johnson & Wales University ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1914 เพื่อให้เป็นสถาบันสหศึกษาของเอกชน ตั้งอยู่บนหลักความคิดที่ว่า การมีพื้นฐานความรู้ที่เหนียวแน่น เป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดให้กับนักเรียนเพื่อการประกอบอาชีพในอนาคต เปิดสอนหลักสูตรมากกว่า 60 สาขาวิชา ในระดับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาตรี โท และเอก ในแต่ละปี มีนักเรียนมากกว่า 16,000 คน จาก 99 ประเทศทั่วโลก ทำให้มหาวิทยาลัยของเรามีชื่อเสียงไปทั่วโลก โดยเฉพาะในสาขาธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ และอุตสาหกรรม