ไทย   l    Eng

Lincoln High School

Lincoln High School เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เปิดสอนมาเป็นเวลานาน มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย และในบางหลักสูตร ก็เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาด้วย