ไทย   l    Eng

Linwood College

Linwood College เป็นโรงเรียนสหศึกษา ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1954 รองรับนักเรียนได้ประมาณ 1,000 คน มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง ดังนั้น เราจึงสนับสนุนให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในด้านดนตรี การแสดง และกิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกาย