ไทย   l    Eng

Martin College

Martin College เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 1976 ก่อตั้งโดย Lorraine Martin ความตั้งใจในการก่อตั้งคือ เตรียมความพร้อมนักเรียนสำหรับการก้าวเข้าสู่โลกแห่งการทำงาน หลังจากนั้น Martin College เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากขึ้น

10 เหตุผลที่เลือกเรียนที่ Martin College

1. Martin College มีชื่อเสียงในการสอนนักเรียนเตรียมความพร้อมในการทำงานอย่างแท้จริง

2. หลักสูตรที่รองรับตลาดแรงงาน

3. ชั้นเรียนขนาดเล็ก

4. เงอื่นไขการรับสมัครที่หลากหลาย

5. หลักสูตร Diploma และ Advanced Diploma สามารถโอนย้ายหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Martin College ได้

6. ประสบการณ์และความรู้เดิม สามารถเทียบหน่วยกิตได้

7. Martin College จะประเมินผลของนักเรียนผ่านการเรียนรู้ที่ได้จากหลักสูตร ไม่ได้เน้นการสอบเป็นหลัก

8. มีวันเปิดเรียนให้เลือกหลากหลาย

9. ค่าเรียนที่ไม่แพงจนเกินไป หากนักเรียนมีเป้าหมายในการทำงานในอนาคตหรือเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น

10. หลักสูตรได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐบาล

หลักสูตรของ Martin College ได้รับการรับรองจาก

–       The Australian Council for Private Education and Training)

–       Australian Graphic Design Association (AGDA)

–       Australian Marketing Institute (AMI)

–       Public Relations Institute of Australia (PRIA)

–       Meetings and Events Australia (MEA)

–       Australian Insitute of Management (AIM)

–       Australian Computer Society (ACS)

–      Travel Industry Careers Association (TICA)