ไทย   l    Eng

Papakura High School

Papakura High School เป็นโรงเรียนที่มีอายุกว่า 50 ปี พร้อมทั้งระบบการศึกษาที่ดีเยี่ยม เป็นไปตามมาตรฐานของรัฐบาลจุดม่งหมายของโรงเรียน คือ ปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความมุ่งมั่นต่อจุดมุ่งหมายในระดับที่สูง ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ พร้อมทั้งมีการพัฒนาความสามารถพิเศษ และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต่ออาชีพในอนาคต รวมถึง พัฒนาความเป็นผู้นำการเคารพต่อผู้อื่น และการตระหนักถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง นอกจากนี้ นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึง การเรียนการสอน และประสบการณ์ที่แปลกใหม่นอกเหนือจากในห้องเรียน อาทิเช่น การปีนเขา การพายเรือคานู การใช้ชีวิตในป่า รวมทั้งเรีนยรู้มรดกทางธรรมชาติของประเทศนิวซีแลนด์

เปิดสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จนถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (ระหว่างอายุ 13-18 ปี) โดยคณะอาจารย์ที่มีคุณภาพ กระตือรือร้น เอาใจใส่ และ ห่วงใยต่อนักเรียน ทั้งในและนอกเวลาเรียน ทำให้เป็นโรงเรียนที่มีประวัติในด้านการให้โอกาสแก่นักเรียนทุกคนที่มีความมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ และปรารถนาที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง