ไทย   l    Eng

PSB Academy

PSB Academy สถาบันคุณภาพที่มีชื่อเสียงและทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศสิงคโปร์ ในปี 1964 PSB Academy เริ่มเปิดสอนหลักสูตรภายใต้ the Singapore Economic Development Board (EDB) และพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วภายใต้ the National Productivity Board (NPB) ปัจจุบันสถาบันมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 300 คน มีการเรียนการสอนให้กับนักศึกษามากกว่า 30,000 คนต่อปี ในหลักสูตรวิชาการและหลักสูตรการอบรมมากกว่า 120 หลักสูตร  ที่สำคัญ  PSB Academy ยังเป็นสถาบันเอกชนหนึ่งเพียงบางสถาบันเท่านั้น ที่ได้มีการมีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันของรัฐบาลสิงคโปร์หลายแห่ง

 • National University of Singapore
 • Nanyang Technological University
 • Singapore Management University
 • Singapore Polytechnic
 • Ngee Ann Polytechnic
 • Nanyang Polytechnic
 • Temasek Polytechnic

นอกจากนี้  ยังมีหลักสูตรในสาขาต่างๆ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และออสเตรเลีย  ทำให้สถาบันมีคณาจารย์จำนวนมากเดินทางมาเพื่อการสอนจาก

 • The University of Western
 • The University of Newcastle
 • University of Wollongong – Australia
 • California State University
 • Long Beach – USA
 • Loughborough University
 • The University of Nottingham
 • University of London – UK