ไทย   l    Eng

Queen’s High School

Queen’s High School ก่อตั้งขึ้นในปีคริสตศักราช 1955 เป็นโรงเรียนที่เป็นเลิศทางด้านการเรียนการสอน มีหลักสูตรที่หลากหลาย และมีบรรยากาศที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้