ไทย   l    Eng

Raffles Design Institute

Raffles Design Institute เป็นหลักสูตรนานาชาติที่ให้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน เมื่อเรียนจบแล้วนักเรียนจะได้รับวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลา ด้วยหลักสูตรเข้มข้นเน้นวิชาเฉพาะสามารถจบปริญญาตรีใน 3 ปี ซึ่งระหว่างเรียนมีโปรแกรมฝึกงาน งานแฟชั่นโชว์และงานแสดงผลงานของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสได้สัมผัสกับการทำงานจริงและเพิ่มโอกาสการทำงานหลังเรียนจบ

โดยปริญญาบัตรออกโดยมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับนานาชาติ ได้แก่ KvB Institute of Technology และ Curtin University of Technology ประเทศออสเตรเลีย

สถาบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของ Raffles Education Corporation ซึ่งมีเครือข่ายสถาบันการศึกษาที่กว้างขวางและเข้มแข็งทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อเมริกาใต้

นักเรียนในเครือ Raffles Education Corporation สามารถโอนหน่วยกิตระหว่างคณะหรือสถาบันในแต่ละประเทศที่เรามีเครือข่ายอยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์ในการเรียน การทำงาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในการทำงานในอนาคต