ไทย   l    Eng

Riccarton High School

Riccarton High School ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ ความทันสมัยของอุปกรณ์การเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยมเหมาะแก่การเรียนรู้ ส่วนทางด้านนโยบายของโรงเรียนนั้น ก็ได้รับการสนับสนุนและความเห็นชอบจากสมาคมผู้ปกครอง นอกจากนี้ ทางโรงเรียนได้มีการพัฒนาและปรับปรุงทางด้านการเรียนการสอนให้ก้าวทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ส่งผลให้เกิดความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการสมัครเข้าเรียน ทั้งจากนักเรียนภายในท้องถิ่นและต่างชาติ

Riccarton High School ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนนานาชาติ มีนักเรียนเข้าร่วมมากกว่า 35 ประเทศ เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นเลิศในด้านวิชาการ ผลคะแนนการสอบสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอื่น ๆ นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ดังนั้น นักเรียนที่จบการศึกษาออกไป จะเป็นเยาวชนที่มีความรู้กว้างขวาง มีความสามารถเฉพาะตัว มีทักษะที่ดีในการดำรงชีวิต และ เป็นคนที่มีคุณภาพต่อสังคม