ไทย   l    Eng

RMIT University

RMIT เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในออสเตรเลีย โดยในแต่ละปีมีนักศึกษาที่จบการศึกษาจากที่นี่เป็นจำนวนมาก และยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในด้านการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นที่ยอมรับตรงต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด นอกจากนี้ RMIT ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้ชื่อว่า เป็นมหาวิทยาลัยแห่งโลกอนาคต เนื่องจากหลักสูตรของ RMIT ทุกหลักสูตรนั้นเป็นหลักสูตรที่ไม่เน้นเพียงวิชาการเท่านั้น แต่มีการนำเอากระแสการเปลี่ยนแปลงในวงการอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของโลกมาเสริมให้ความรู้แก่นักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจึงมีความรู้ความสามารถที่กว้างไกล และก้าวทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน และเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาออกไป ก็มั่นใจได้ว่านักศึกษาจะมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

RMIT ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของ Melbourne ซึ่งมีทั้งหมด 3 วิทยาเขตหลัก และยังมีอีก 2 วิทยาเขตที่แยกออกมาเพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์การสอนเฉพาะทางด้าน Nursing Program และ Airline Pilot Program

นอกจากนี้ RMIT ยังมีวิทยาเขตในประเทศเวียดนามอีกด้วย เพื่อขยายความเป็นสากลให้มากขึ้น แต่ไม่ว่านักศึกษาจะศึกษาอยู่ที่วิทยาเขตก็ตาม นักศึกษาก็จะได้รับความรู้ เนื้อหาวิชาการ รวมทั้งประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมากมาย