ไทย   l    Eng

Royal Canadian Institute of Technology

Royal Canadian Institute of Technology ตั้งอยู่ที่เมืองแวนคูเวอร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและศึกษาต่อ เนื่องจากเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี ปลอดภัย และสวยงาม ติดทะเลแปซิฟิก

สถาบันได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย และได้รับการรับรองจากรัฐบาลของมลฑลบริทริชโคลัมเบีย (The Private Career Institutions Agency of the Government of British Columbia)

The Royal Canadian Institute of Technology ก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี หลักสูตรของสถาบันมีทั้งในระดับประกาศณียบัตร อนุปริญญา ทางด้านวิชาชีพดังต่อไปนี้ Bank Teller, Information Technology (one and two years), Business Administration (one and two years), Office Administration, Business Finance, และ ภาษา อังกฤษ ESL

นอกจากนี้ ทางสถาบันมีความภูมิใจที่จะเสนอหลักสูตรที่ ส่งเสริมให้นักศึกษาต่างประเทศมีประสบการณ์ทางการเรียนรู้ร่วมกับนักศึกษาชาวแคนาเดียนอีกด้วย