ไทย   l    Eng

San Diego State University

SDSU มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ไม่เหมือนใคร เป็นหลักสูตรที่ดึงเอาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรของนักเรียนออกมาใช้อย่างเต็มที่ มีโครงการวิจัยที่ทันสมัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย ทำให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

SDSU มีเปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีกว่า 81 สาขาวิชา ในระดับปริญญาโทกว่า 74 สาขาวิชา และ14 สาขาวิชาในระดับปริญญาเอก ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์