ไทย   l    Eng

San Jose State University

San Jose State University ก่อตั้งขึ้นในปี คริสตศักราช 1857 เป็นสถาบันภาครัฐที่มีความเก่าแก่ที่สุดในแถบตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยต่อมาได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยประจำรัฐ ภายใต้กฎหมายแคลิฟอร์เนีย ในปีคริสตศักราช 1862 San Jose State University ตั้งอยู่ในใจกลางของ Silicon Valley ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างเมือง San Francisco กับ Monterey โดยที่ San Jose เป็นเมืองหลวงของ Silicon Valley (เมืองที่เป็นประตูสู่เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่) รัฐ San Jose เป็นรัฐที่ให้การศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยให้การรับรองการศึกษาในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท ทั้งหมด 134 สาขา เป็นรัฐที่ให้ความสำคัญแก่การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และห้องเรียนที่มีขนาดเล็กที่ SJSU ซึ่งเป็นสถาบันที่มีคณาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงในด้านการสอน และโปรแกรมการเรียนที่มีคุณภาพมาก