Sport Education

โครงการเรียนต่อด้านกีฬาในสถาบันต่างประเทศ เป็นโครงการที่ EdNET จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือนักเรียนในการวางแผนการศึกษาต่อด้านกีฬา ให้ทราบถึงการเตรียมพร้อมในการสมัครเรียนและรู้จักศักยภาพของตัวเองเพื่อวางแผนการเรียนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

ไทย   l    Eng