ไทย   l    Eng

St. Francis

St Francis ก่อตั้งขึ้นในปี 1960 เป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำของประเทศสิงคโปร์   เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรภายใต้การควบคุมของ Methodist Church of Singapore มีการผสมผสานความเป็นนานาชาติระหว่างคุณครูและนักเรียน โปรแกรมที่จัดสอนมีทั้ง โปรแกรมแบบภาพรวม หรือการสอนภาษาแบบมีแบบแผน IGCSE รวมทั้ง ระดับมัธยมต้น และ Singapore-Cambridge GCE ‘O’ & ‘A’ Levels หลักสูตรวิชาการ คือเป็นศูนย์การศึกษาในระดับเตรียมเข้ามหาวิทยาลัย มีหลักสูตร AUSMAT (Year 11 & 12)   St.Francis Baccalaureate and BTEC Higher National Diploma (Business)

โรงเรียนของเรามีนักเรียนประมาณ 700-750 คน   ประกอบด้วยนักเรียนสิงคโปร์เองและนักเรียนจากประเทศอื่นๆ กว่า 20 ประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นจีน  เวียดนาม ไทย เกาหลี  เป็นต้น  โรงเรียนของมีเอกลักษณ์เฉพาะในการสร้างเสริมประสบการณ์จากการเรียนรู้ในโรงเรียนผ่านการแนะแนวอย่างมีระบบ  ห้องเรียนของเรามีขนาดเล็ก  การเรียนการสอนเน้นระบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง   มีความหลาก หลาย  เราสอนให้นักเรียนเรียนรู้จากปัญหา   การวิจัยเป็นกลุ่ม  การคิดอย่างสร้างสรรค์  และการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ทั้งหมดนี้นำมาซึ่งนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ  นอกจากนี้ เรายังได้จัดวิชาศิลปะและวิชาพลศึกษาไว้ในตารางเรียนอีกด้วย