ไทย   l    Eng

St Michael’s Grammar School

โรงเรียน St Michael’s Grammar School เป็นโรงเรียนคริสเตียนแองกลิกันแบบสหศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 12 การเรียนการสอนของโรงเรียนอยู่บนพื้นฐานของความมุ่งมั่นของผู้ก่อตั้งที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกศึกษาในหลักสูตรที่ตนเองสนใจเพื่อเป็นการปูพื้นฐานที่มั่นคงของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต